Genade op genade: de Geest werkte

Van in het begin ben ik sterk betrokken geweest in het proces van de Engelstalige gemeenschap. De aanleiding was dat er werken in het Amerikaans College gepland werden. Wijlen hulpbisschop Lemmens wilde deze groep een eigen plek geven in de context van de Leuvense pastoraal. Hij ging op zoek naar mogelijkheden. Eerst werd er gedacht aan de kloosterkerk van de redemptoristen. Een prachtig gebouw maar met veel kosten aan om het in orde te krijgen. Daarom werd er gezocht naar alternatieven. Het voorbeeld van de Sint-Michielsparochie en de Sint-Lambertusparochie, twee taalgemeenschappen in één en dezelfde kerk sprak ons aan.

Dit voorstel werd dan ook voorgelegd aan de parochie van Sint-Kwinten. Aanvankelijk werd er aarzelend gereageerd. Het voorbeeld van de andere gemeenschappen zorgde er uiteindelijk voor dat de gemeenschap kon starten. De parochieploeg werd uitgebreid met leden van de Engelstalige gemeenschap. Er werden afspraken gemaakt over de uurregeling en gemeenschappelijke vieringen. John Steffen werd aangeduid als coördinator van deze gemeenschap. Er kon gestart worden en het werd een succes.

Dankzij de missionaire ijver van de priesterstudenten werd er snel een steeds groeiende gemeenschap opgebouwd. Aanvankelijk was het niet duidelijk of het nu een studentenparochie werd of eerder zich zou richten naar de vaste bewoners. Het werd een beetje van beide met nadruk op de vaste verblijvers. De ‘hospitality’ werd een begrip en trok zelfs Nederlandstaligen aan.

Dit ging natuurlijk niet zonder groeipijnen. In de loop der jaren werd duidelijk dat de jonge Engelstalige gemeenschap in schril contrast stond met de oudere Nederlandstalige gemeenschap van de Sint-Kwintensparochie. De parochieploeg had het dan ook niet altijd gemakkelijk om tot een goede modus vivendi te komen. Maar de Geest werkte en zorgde ervoor dat men er steeds tot een oplossing kwam. Voor de tweetalige Misvieringen werd er beroep gedaan op de jezuïeten, de augustijnen en het Johannes XIII-seminarie en natuurlijk op de eigen parochiepriesters.

In de periode dat fr. Don Bosco hier studeerde werd de band met de collega’s van de Pastorale zone “Leuven aan de Dijle” sterker. Het ontwikkelen van een e-nieuwsbrief en Facebook pagina voor de Pastorale Zone werd gestart vanuit de inspiratie van de Engelstalige e-nieuwsbrief en Facebook pagina. Er kwamen initiatieven zoals een aanbiddingsnacht en een sacramentsprocessie. Deze werden steeds opgetrokken naar de hele Pastorale Zone. De dynamiek van deze jonge gemeenschap heeft zeker vruchten afgeworpen voor de hele stad Leuven.

Dirk De Gendt, pastoor-deken van Leuven (2007-2019)