Palmzondag: wij zingen prijs Zijn naam

Palmzondag leidt ons binnen in de viering van Christus’ Paasmysterie, zijn kruisweg, kruisdood en verrijzenis. Wij zijn hier nu samen om te getuigen van onze bereidheid de Heer te volgen. Wij willen met hem meegaan op zijn kruisweg in het gelovig vertrouwen dat deze weg door het lijden ons voert naar de verheerlijking.

Wij zwaaien met takken
En pakken de kleden
En spreiden ze uit op de straat
Waar zachtjes en nederig
Jezus de Vredevorst
Langs de wegen gaat

En wij zingen prijs Zijn naam
Hosanna prijs Zijn grote naam
Wij zwieren met palmen
Met bloemen en halmen
En sieren de straten voor Hem
Hij komt op een ezeltje
Jezus de Vredevorst
In Jeruzalem

En wij zingen prijs Zijn naam
Hosanna prijs Zijn grote naam
Hosanna hosanna

Marcus getuigt aan het begin van zijn evangelie van het zoonschap van Christus en ook bij Jezus dood getuigt de honderdman hiervan.

“Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.” (Marcus 1,1)
 “Waarlijk, deze mens was een Zoon van God.” (Marcus 16,39)

Daartussen speelt zich het leven van Christus af: consequent, trouw en vol barmhartigheid en vergevensgezindheid.

“Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de Naam verleend,
die boven alle namen is.

Opdat bij het noemen van zijn Naam
zich iedere knie zou buigen
in de hemel, op aarde en onder de aarde;
en iedere tong zou belijden,
tot eer van God de Vader:
Jezus Christus is de Heer.” (Filippenzen 2, 9-11)

Vrouwen: moedige medestanders, trouwe volgelingen, stille getuigen:

“Er stonden ook vrouwen op een afstand toe te kijken;
onder hen bevonden zich Maria Magdalena,
Maria, de moeder van Jakobus de jongere en van Joses,  en Salóme.
Zij waren Hem in de tijd, dat Hij in Galilea verbleef,
gevolgd om voor Hem te zorgen;
verder nog vele andere vrouwen,
die met Hem naar Jeruzalem gekomen waren.” (Marcus 16, 40-41)